Thursday, July 22, 2010

“รูปแบบการจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ของแรงงานไทยในต่างประเทศบนฐานแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”: รองศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร เธียรหิรัญ

“รูปแบบการจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ของแรงงานไทยในต่างประเทศบนฐานแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”: รองศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร เธียรหิรัญ

No comments:

Post a Comment